Showing posts from February, 2021

4 ஆம் எண்ணில் பிறந்தவர்கள் இப்படி இருப்பார்களா?

4 ஆம் எண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு பிடிவாத குணம் இருக்கும். விட்டுக் கொடுக்கும் பண்பாக பேசத் தெரியாது. …

Load More That is All